Thông báo về việc đẩy mạnh tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Submitted byadmin onThu, 26/11/2020 - 14:12

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
1673.LDLD_.signed.pdf 1.1 MB