Thông báo về việc tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật”