Tham luận Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Submitted byadmin onMon, 18/01/2021 - 08:31

        Năm 2020, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TLĐ về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Chủ đề hoạt động năm là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

        Ngay từ đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai đồng bộ chủ đề  “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong hệ thống Công đoàn, nhằm hướng đến chăm lo, bảo vệ quyền lợi thiết thực của người lao động (NLĐ).

        Trên thực tế, hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS) đóng vị trí, vai trò quan trọng tại các đơn vị. Nơi nào Công đoàn hoạt động tốt, hiệu quả, chắc chắn nghĩa vụ, phúc lợi của NLĐ được cải thiện và nâng cao. Quan hệ lao động trở nên ổn định, hài hòa, tiến bộ.

        Năm 2020, CĐCS Trường Đại học An Giang tập đã trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động CĐCS với 7 nhóm vấn đề chủ yếu được định hướng: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà viên chức, lao động quan tâm; Tăng cường thông tin tuyên truyền ở cơ sở; Tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, sát hợp; Phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS; Đổi mới công tác cán bộ CĐCS và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong công tác tài chính.

        Kết quả các chỉ tiêu đạt được:

        1. Kết nạp mới và hoàn thành chỉ tiêu 100% viên chức và NLĐ là đoàn viên công đoàn.

        2. Xây dựng và củng cố tối ưu hoạt động của 19 CĐBP.

        3. Giới thiệu 15 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

        4. Kiện toàn hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, Ban Nữ công, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Phong trào,...

        5. Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

                – Tổ chức tốt hội nghị viên chức và ký kết thi đua.

                – Tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc.

        6. Thực hiện đầy đủ các cuộc giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

        7. Đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của NLĐ theo Quy chế làm việc của giảng viên.

        8. Đảm bảo thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản đúng hạn.

        9. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Khối Thi đua 6, LĐLĐ, ĐHQG TP.HCM tổ chức và đạt được những thành tích đáng khích lệ.

        Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã thực hiện bao gồm:

        1. Triển khai chương trình làm việc toàn khóa theo kế hoạch; giám sát, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết, kế hoạch, đề án đã được Ban Chấp hành ban hành. Thực hiện đảm bảo chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Xây dựng và triển khai kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ và phương hướng nửa nhiệm kỳ còn lại; Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính, ứng dụng Văn phòng điện tử trong hệ thống tổ chức Công đoàn. Đổi mới cách thức ban hành văn bản chỉ đạo theo hướng sát thực tiễn, phát huy tối đa ý kiến góp ý của công đoàn trong quá trình xây dựng văn bản và triển khai thực hiện.

        2. Tham gia ý kiến cho dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi), tích cực tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong tổ chức công đoàn. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, chú trọng quan tâm chính sách đối với lao động nữ. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong tham gia các Hội đồng nhà trường. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn. Tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối với NLĐ; tập trung giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an ninh trật tự và chính sách nâng cao trình độ nghề nghiệp cho viên chức và NLĐ. Tổ chức kịp thời, hiệu quả hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động.

        3. Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2020 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Tham gia các chính sách ưu đãi dành cho NLĐ. Nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, NLĐ ở các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, tặng quà và tổ chức họp mặt, giao lưu,... Chăm lo đến các sinh hoạt của đoàn viên và NLĐ có thu nhập thấp, nhà ở chưa ổn định, giải quyết chế độ nhà ở công vụ, nhà ở nội trú,…

        4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, thành tựu phát triển đất nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về giai cấp công nhân, về tổ chức và hoạt động công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ. Tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiến hành thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về pháp luật lao động cho đoàn viên, viên chức, lao động. Tổ chức đồng bộ các hoạt động trong năm 2020, trọng tâm xoay quanh việc mềm dẻo trong các hoạt động công đoàn của gần 01 năm phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị chủ động thông tin trên website, mạng xã hội của CĐCS. Tham gia nhiều bài viết, hình ảnh hoạt động công đoàn trên trang Thông tin điện tử LĐLĐ.

        5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, củng cố hoạt động CĐBP và công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của đội ngũ làm công tác công đoàn. Tiến hành sắp xếp, bổ sung và kiện toàn nhân sự CĐCS và CĐBP. Hoàn thành cơ bản việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn;. Đổi mới việc đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động các cấp công đoàn. Đề xuất những điển hình tiêu biểu để tuyên dương trong các phong trào Nam-Nữ 2 Giỏi, nghiên cứu sáng tạo, đề tài, đề án NCKH,…

        6. Triển khai Kế hoạch thi đua năm 2020 trong đoàn viên, NLĐ lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác, đảm bảo an toàn lao động. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” hướng trọng tâm vào kết quả phục vụ nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến viên chức, lao động tại cở sở, cấp Tỉnh và cấp ĐHQG TP.HCM.

        7. Tổ chức tốt công tác thu tài chính công đoàn theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai chế độ kế toán công đoàn xây dựng theo quy định mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Uỷ ban kiểm tra công đoàn. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn năm 2020 theo hướng tập trung, không chồng chéo, chú trọng công tác kiểm tra tài chính cùng cấp và kiểm tra công tác thu, chi, quản lý tài chính của CĐCS.

        Tóm lại, để nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS cần chú trọng đến các mặt công tác sau đây:

        - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, của cơ quan đơn vị.

        - Phát huy tính sáng tạo trong các hoạt động, phong trào công đoàn.

        - Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của những người làm công tác công đoàn.

        - Tổ chức đối thoại và thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ.

        - Nâng cao và phát huy, khuyến khích giá trị, tuyên dương sự đóng góp của NLĐ.

        - Thực hiện phương châm: linh hoạt, kiên trì; thương lượng, vận động, thuyết phục là chủ yếu.

        Công tác công đoàn là một mắt xích quan trọng trong tổ chức của một cơ quan đơn vị. Vì thế, Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học An Giang luôn quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn. Tại Trường ĐHAG, công tác công đoàn vừa phải đảm bảo hoạt động theo chương trình, kế hoạch của LĐLĐ Tỉnh đề ra mà còn phải hài hòa các hoạt động do Công đoàn ĐHQG TP.HCM phát động. Đây cũng là cơ hội nhưng cũng là thử thách đối với Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học An Giang trong thời gian tới./.

CĐCS Trường Đại học An Giang

 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
Tham luan HN giua NK LDLD 2021_DHAG.docx 62.59 KB