Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh An Giang