Kế hoạch và thông báo cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển và Công đoàn An Giang"