ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHIỆM KÌ 2008-2010

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Thị Diệu Liêng Chủ nhiệm
2 Nguyễn Phú Dũng Ủy viên
3 Nguyễn Trần Thiện Khánh Ủy viên
4 Lê Thanh Tùng Ủy viên
5 Vương Vĩnh Phát Ủy viên