ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHIỆM KÌ 2015-2017

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Trương Thanh Hải Chủ nhiệm
2 Huỳnh Phước Hải Ủy viên
3 Trần Minh Tâm Ủy viên
4 Nguyễn Minh Triết Ủy viên
5 Lê Thị Minh Xuân Ủy viên