ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA VI, NHIỆM KÌ 2012-2015

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Thị Diệu Liêng Chủ nhiệm
2 Huỳnh Phước Hải Ủy viên
3 Trần Minh Tâm Ủy viên
4 Nguyễn Minh TriếtỦy viên
5 Lê Thị Minh XuânỦy viên