ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA V, NHIỆM KÌ 2010-2012

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Thị Diệu Liêng Chủ nhiệm
2 Huỳnh Phước Hải Ủy viên
3 Trần Văn Khải Ủy viên
4 Nguyễn Minh TriếtỦy viên
5 Phạm Thị VạnỦy viên