ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHIỆM KÌ 2005-2008

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Mai Ngọc Đức Chủ nhiệm
2 Huỳnh Thanh Tiến Ủy viên
3 Trần Thị Như Lan Ủy viên
4 Nguyễn Thị Hậu Ủy viên
5 Lê Thanh Tùng Ủy viên