ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHIỆM KÌ 2000-2002

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Đỗ Thị Dung Chủ nhiệm
2 Võ Thị Nhiệm Ủy viên
3 Nguyễn Chí Thành Ủy viên