GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Cùng với sự xây dựng và phát triển đi lên của Trường Đại học An Giang trong hơn 20 năm qua (1999-2023), tổ chức Công đoàn cơ sở của Trường Đại học An Giang đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà Trường Đại học An Giang đã đạt được, có một phần đóng góp không nhỏ của Công đoàn cơ sở, các Công đoàn bộ phận và đoàn viên Công đoàn.

1. TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 30/12/1999, Trường Đại học An Giang được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Ngày 18/04/2000, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 31/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và chỉ định BCH lâm thời gồm 9 đồng chí, do Ông Nguyễn Ngọc Phương làm Chủ tịch và Bà Trần Thị Việt Nga làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần I được tổ chức trong hai ngày 16 và 17/11/2002 với 100 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa II (nhiệm kỳ 2002-2005) gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Vũ Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần II được tổ chức trong hai ngày 22 và 23/10/2005 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa III (nhiệm kỳ 2005-2008) gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Vũ Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần III được tổ chức trong hai ngày 01 và 02/01/2008 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa IV (nhiệm kỳ 2008- 2010) gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Vũ Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần IV được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/4/2010 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa V (nhiệm kỳ 2010- 2012) gồm 15 đồng chí. Ông Võ Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Mai Ngọc Đức được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần V được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/8/2012 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa VI (nhiệm kỳ 2012- 2015) gồm 17 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Mai Ngọc Đức được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Đến cuối năm 2015, theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2012- 2015 được kéo dài đến năm 2017.

Đại hội lần VI được tổ chức trong hai ngày 03 và 04/11/2017 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa VII (nhiệm kỳ 2017- 2022) gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Ông Trương Thanh Hải và Bà Nguyễn Thị Thảo Linh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần VII được tổ chức ngày 24/2/2023 với 130 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 15 đồng chí. Ông Phan Minh Trí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, ông Trương Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

BCH
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công đoàn có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân.

2.1. Chức năng

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động (đoàn viên công đoàn) của Nhà trường.

- Tham gia quản lý, kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường.

- Tuyên truyền, giáo dục, động viên công chức, viên chức và người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các nhiệm vụ được giao từ cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn Trường.

- Tổ chức vận động đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động tham gia quản lý Nhà trường; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028), gồm có 12 Công đoàn bộ phận và bộ phận văn phòng. Cụ thể:

* BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2023-2028)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 ThS Phan Minh Trí Chủ tịch CĐCS
2 ThS Trương Thanh Hải Phó Chủ tịch CĐCS, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
3 ThS Nguyễn Thị Thảo Linh Phó Chủ tịch CĐCS
4 ThS Phan Thị Kim Ngân Ủy viên thường vụ CĐCS, Trưởng ban Nữ công
5 ThS Nguyễn Thị Hồng Loan Ủy viên thường vụ CĐCS
6 ThS Nguyễn Lan Tuyền Ủy viên BCH CĐCS
7 ThS Võ Tuấn Em Ủy viên BCH CĐCS
8 ThS Phan Tuệ Châu Ủy viên BCH CĐCS
9 ThS Nguyễn Thị Thanh Loan Ủy viên BCH CĐCS
10 ThS Nguyễn Hồ Thanh Ủy viên BCH CĐCS
11 TS Nguyễn Tiến Ngọ Ủy viên BCH CĐCS
12 TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên Ủy viên BCH CĐCS
13 TS Nguyễn Lan Duyên Ủy viên BCH CĐCS
14 ThS Lê Văn Toán Ủy viên BCH CĐCS
15 ThS Trương Tín Thành Ủy viên BCH CĐCS

 

* CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2023- 2028)

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ
1 ThS Nguyễn Lan Tuyền CĐBP1: Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trung tâm Quản lý dịch vụ, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá
2 ThS Nguyễn Thị Hồng Loan CĐBP 2: Thư viện, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học, Phòng Quan hệ đối ngoại
3 ThS Võ Tuấn Em CĐBP 3: Phòng Tổ chức - Chính trị, Phòng Hành chính - Tổng hợp
4 ThS Phan Tuệ Châu CĐBP 4: Viện Biến đổi khí hậu, Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tin học
5 ThS Nguyễn Thị Thanh Loan CĐBP 5: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác Sinh viên, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo & Phát triển kỹ năng sư phạm
6 ThS Nguyễn Hồ Thanh CĐBP 6: Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ môn Giáo dục quốc phòng, Bộ môn Giáo dục thể chất
7 TS Nguyễn Tiến Ngọ CĐBP 7: Khoa Ngoại ngữ, Khoa Luật và Khoa học Chính trị
8 TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên CĐBP 8: Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
9 TS Nguyễn Lan Duyên CĐBP 9: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
10 ThS Lê Văn Toán CĐBP 10: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
11 ThS Trương Tín Thành CĐBP 11: Khoa Sư phạm
12 CN. Nguyễn Văn Thu Thy CĐBP 12: Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

 

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu
Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028)

bang khen
Đồng chí Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho CĐCS Trường ĐHAG
bầu cử
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028
BCH
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
khen thưởng nhiệm kỳ qua
Đồng chí Phan Minh Trí - Chủ tịch CĐCS tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023
khen thưởng nhiệm kỳ qua 2
Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Linh - Phó Chủ tịch CĐCS tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023

 

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: +84 296 6256565
Email: congdoan@agu.edu.vn
Fax: +84 296 3842560