BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA VI, NHIỆM KÌ 2012-2017

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VI, Nhiệm kì 2012-2015

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch
2 Mai Ngọc Đức Phó Chủ tịch
3 Trương Thanh Hải Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thị Diệu Liêng Ủy viên Ban Thường vụ
5 Trần Thị Mỹ Ủy viên Ban Thường vụ
6 Trần Xuân Lâm Uỷ viên Ban Chấp hành
7 Phùng Ngọc Triều Uỷ viên Ban Chấp hành
8 Lê Minh Tuấn Lâm Uỷ viên Ban Chấp hành
9 Trần Thanh Hải Uỷ viên Ban Chấp hành
10 Huỳnh Kim Màu Uỷ viên Ban Chấp hành
11 Lê Thị Minh Xuân Uỷ viên Ban Chấp hành
12 Trương Thị Thanh Nga Uỷ viên Ban Chấp hành
13 Vũ Thị Thanh Đào Uỷ viên Ban Chấp hành
14 Nguyễn Lan Duyên Uỷ viên Ban Chấp hành
15 Nguyễn Thị Bích Ngọc Uỷ viên Ban Chấp hành
16 Phạm Thị Kim Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Thị Minh Hiền Uỷ viên Ban Chấp hành