BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA IV, NHIỆM KÌ 2008-2010

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Ngọc Phương Chủ tịch
2 Vũ Tiến Dũng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Diệu Liêng Ủy viên Ban Thường vụ
4 Mai Ngọc Đức Ủy viên Ban Thường vụ
5 Lê Thị Rồng Ủy viên Ban Thường vụ
6 Trần Văn Thạnh Ủy viên Ban Chấp hành
7 Đặng Công Thiệu Ủy viên Ban Chấp hành
8 Thái Thị Bi Ủy viên Ban Chấp hành
9 Phan Thị Trong Ủy viên Ban Chấp hành
10 Lê Trung Thư Ủy viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thanh Triều Ủy viên Ban Chấp hành
12 Phùng Ngọc Triều Ủy viên Ban Chấp hành
13 Trương Thành Tâm Ủy viên Ban Chấp hành
14 La Hồng Huy Ủy viên Ban Chấp hành
15 La Thị Kim Bách Ủy viên Ban Chấp hành