BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA III, NHIỆM KÌ 2005-2008

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Ngọc Phương Chủ tịch
2 Vũ Tiến Dũng Phó Chủ tịch
3 Mai Ngọc Đức Ủy viên Ban Thường vụ
4 Trương Thanh Hải Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Thị Diệu Liêng Ủy viên Ban Thường vụ
6 Lê Thị Rồng Ủy viên Ban Chấp hành
7 Trần Văn Thạnh Ủy viên Ban Chấp hành
8 Đinh Thị Kim Thành Ủy viên Ban Chấp hành
9 Thái Thị Bi Ủy viên Ban Chấp hành
10 Trần Thị Việt Nga Ủy viên Ban Chấp hành
11 Đặng Công Thiệu Ủy viên Ban Chấp hành
12 Trương Bá Thảo Ủy viên Ban Chấp hành
13 Trần Minh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành
14 La Hồng Huy Ủy viên Ban Chấp hành
15 Lê Thanh Tùng Ủy viên Ban Chấp hành