BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA II, NHIỆM KÌ 2002-2005

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Ngọc Phương Chủ tịch
2 Vũ Tiến Dũng Phó Chủ tịch
3 Mai Ngọc Đức Ủy viên Ban Thường vụ
4 Trương Thanh Hải Ủy viên Ban Thường vụ
5 Trần Thị Việt Nga Ủy viên Ban Thường vụ
6 Thái Thị Bi Ủy viên Ban Chấp hành
7 Đỗ Thị Dung Ủy viên Ban Chấp hành
8 Lâm Anh Huy Ủy viên Ban Chấp hành
9 Nguyễn Thị Diệu Liêng Ủy viên Ban Chấp hành
10 Lê Thị Rồng Ủy viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Văn Tâm Ủy viên Ban Chấp hành
12 Trần Văn Thạnh Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đinh Thị Kim Thành Ủy viên Ban Chấp hành
14 Võ Tiến Thành Ủy viên Ban Chấp hành
15 Trương Bá Thảo Ủy viên Ban Chấp hành