BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA I, NHIỆM KÌ 2000-2002

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Ngọc Phương Chủ tịch
2 Trần Thị Việt Nga Phó Chủ tịch
3 Vũ Tiến Dũng Ủy viên Ban Thường vụ
4 Trần Văn Thạnh Ủy viên Ban Chấp hành
5 Thái Thị Bi Ủy viên Ban Chấp hành
6 Đỗ Thị Dung Ủy viên Ban Chấp hành
7 Đinh Thị Kim Thành Ủy viên Ban Chấp hành
8 Lê Thị Rồng Ủy viên Ban Chấp hành
9 Nguyễn Thị Diệu Liêng Ủy viên Ban Chấp hành