BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NHIỆM KÌ 2023-2025

 

Nguyễn Huy Hoàng

TRƯỞNG BAN
Ông. Nguyễn Huy Hoàng
Giảng viên Khoa Sư phạm
SĐT: 0918.401.567

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành CĐCS Trường về mọi hoạt động của Ban. Giám sát thực hiện pháp luật về quy chế dân chủ trong Nhà trường. Giám sát việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý sai phạm theo kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại Nhà trường. Thay mặt Ban TTND tham gia các hội đồng chuyên môn trong Trường theo quy định.

 

Trần Kim Ngân

PHÓ TRƯỞNG BAN
Ông. Trần Kim Ngân
Chuyên viên Phòng Tổ chức – Chính trị
SĐT: 0918.527.776

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với VC,NLĐ theo quy định của pháp luật và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. Phụ trách việc viết các báo cáo, tiếp nhận công văn,...

 

Trương Ngọc Mai Anh

ỦY VIÊN, THƯ KÝ
Bà. Trương Ngọc Mai Anh
Tổ phó Tổ Dịch vụ, Thư viện
SĐT: 0989.725.214

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của Nhà trường và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 

Nguyễn Quốc Bình

ỦY VIÊN
Ông. Nguyễn Quốc Bình
Giảng viên Khoa Du lịch và Văn hóa – Nghệ thuật
SĐT: 0987908809

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong Nhà trường và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 

Văng Hoàng Anh

ỦY VIÊN
Ông. Văng Hoàng Anh
Giáo viên Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
SĐT: 0915.576.023

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm của Nhà trường và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 

Nguyễn Đức Hạnh

ỦY VIÊN
Ông. Nguyễn Đức Hạnh
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ
SĐT 0833.339.444

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 

Võ Huy Hưng

ỦY VIÊN
Ông. Võ Huy Hưng
Kỹ thuật viên Phòng Quản trị - Thiết bị
SĐT: 0989.862.919

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát thực hiện nhà ở công vụ cho VC, NLĐ, Nhà khách Quốc tế, Ký túc xá và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.