BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NHIỆM KÌ 2019-2021

 


TRƯỞNG BAN
Họ tên: Nguyễn Huỳnh Thuần
Đơn vị: Phòng QLKH&ĐTSĐH
DÐ : 0918.253743
Email: nhthuan@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung;
- Lập kế hoạch hoạt động;
- Tổng hợp phản ánh báo cáo Chủ tịch CĐCS và Hiệu trưởng;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND hàng quý, năm học;
- Giám sát việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;
- Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí;
- Tham gia giám sát các kỳ thi kết thúc học phần, tuyển sinh hoặc các hoạt động khác khi Chủ tịch CĐCS và Hiệu trưởng yêu cầu.

 

 


PHÓ TRƯỞNG BAN
Họ tên: Văng Hoàng Anh
Đơn vị: Trường PT THSP
DÐ : 0915.576023
Email: vhanh@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

- Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của Trường;
- Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật của Trường;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
- Giám sát tình hình bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý.
- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).

 

 


THÀNH VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Hải
Đơn vị: Phòng TT - PC
DÐ : 0384.797789
Email: ntminhhai@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại các phòng ban chức năng (10 phòng ban), cụ thể:

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
- Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính;
- Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).

 

 


THÀNH VIÊN
Họ tên: Tạ Văn Sang
Đơn vị: Khoa Luật & KHCT
DÐ : 0976.556855
Email: tvansang@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại các Trung tâm (8 Trung tâm) và Thư viện, cụ thể:

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
- Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính (đối với các Trung tâm được giao tự chủ);
- Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).

 

 


THÀNH VIÊN
Họ tên: Lâm Thị Mai Sương Tú
Đơn vị: Khoa Du lịch & VHNT
DÐ : 0976.413731
Email: ltmstu@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại Khoa Sư phạm và Trường PT THSP, cụ thể:

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
- Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính (đối với Trường PT THSP được giao tự chủ);
- Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).

 

 


THÀNH VIÊN
Họ tên: Lê Thị Cẩm Chi
Đơn vị: Khoa KT - CN - MT
DÐ : 0939.235988
Email: ltcchi@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại Khoa Nông nghiệp – TNTN, Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật, Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn Giáo dục thể chất và Bộ môn Giáo dục quốc phòng, cụ thể:

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
- Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).

 

 


THÀNH VIÊN
Họ tên: Lê Nguyên Phương Dũng
Đơn vị: Khoa Sư phạm
DÐ : 0973.942976
Email: lnpdung@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại Khoa KT-CN-MT, Khoa Luật và Khoa học chính trị, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và Khoa Công nghệ thông tin, cụ thể:

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
- Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).