BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NHIỆM KÌ 2017-2019


TRƯỞNG BAN
Họ tên: Lư Thành Tâm
DÐ : 0976.949.859
ÐT CQ: 02966.256.565 - 1455
Email: lttam@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:
 • Phụ trách chung;
 • Lập kế hoạch hoạt động;
 • Tổng hợp tình hình, phản ảnh báo cáo Chủ tịch CĐCS và Hiệu trưởng.
 • Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND hàng quý, năm học;
 • Giám sát việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;
 • Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí;
 • Tham gia giám sát các kỳ thi kết thúc học phần, tuyển sinh hoặc các hoạt động khác khi Chủ tịch CĐCS và Hiệu trưởng yêu cầu.

 

ntxbinh

 

PHÓ TRƯỞNG BAN
Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Bình
DÐ : 0919.053.399
Email: ntxbinh@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:
 • Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của Trường;
 • Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật của Trường;
 • Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
 • Giám sát tình hình bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý.
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
vhanh

 

THÀNH VIÊN
Họ tên: Văng Hoàng Anh
DÐ : 0915.576.023
Email: vhanh@agu.edu.vn

 

 

Nhiệm vụ giám sát tại Trường PT THSP và Khoa Sư phạm, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính;
 • Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
vtphi

 

THÀNH VIÊN
Họ tên: Võ Thanh Phi
DÐ : 0933.515.260
Email: vtphi@agu.edu.vn

 

 

Nhiệm vụ giám sát tại các Trung tâm và Thư viện, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính (đối với các Trung tâm được giao tự chủ);
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
ttthanh

 

THÀNH VIÊN
Họ tên: Trương Tín Thành
DÐ : 0982.285.637
Email: ttthanh@agu.edu.vn

 

 

Nhiệm vụ giám sát tại Khoa Ngoại ngữ, Khoa Nông nghiệp – TNTN, Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ môn Giáo dục thể chất và Bộ môn Giáo dục quốc phòng, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
nhthuan

 

THÀNH VIÊN
Họ tên: Nguyễn Huỳnh Thuần
DÐ : 0918.253.743
Email: nhthuan@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại các phòng ban chức năng, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
htviet

 

THÀNH VIÊN
Họ tên: Huỳnh Thanh Việt
DÐ : 0919.203.198
Email: thtviet@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại Khoa Công nghệ thông tin, Khoa KT-CN-MT, Khoa Luật và Khoa học chính trị, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).