BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NHIỆM KÌ 2015-2017


TRƯỞNG BAN
Họ tên: Lư Thành Tâm
DÐ : 0976.949.859
ÐT CQ: 02966.256.565 - 1455
Email: lttam@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách chung;
 • Lập kế hoạch hoạt động;
 • Tổng hợp tình hình, phản ảnh báo cáo Chủ tịch CĐCS và Hiệu trưởng.
 • Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND hàng quý, năm học;
 • Giám sát việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;
 • Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí;
 • Tham gia giám sát các kỳ thi kết thúc học phần, tuyển sinh hoặc các hoạt động khác khi Chủ tịch CĐCS và Hiệu trưởng phân công.

 

dtkloan

PHÓ TRƯỞNG BAN
Họ tên: Đinh Thị Kim Loan
DÐ: 0382.799.777
Email: dtkloan@agu.edu.vn

Nhiệm vụ:

 • Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của Trường;
 • Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật của Trường;
 • Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
 • Giám sát tình hình bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý.
 • Giám sát các hoạt động tại Bộ môn Giáo dục thể chất và Bộ môn Giáo dục quốc phòng;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
nmchau

THÀNH VIÊN
Họ tên: Nguyễn Minh Châu
DÐ : 0989.625.554
Email: nmchau@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa KT-CN-MT, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
vdhung

THÀNH VIÊN
Họ tên: Võ Duy Hưng
DÐ: 0989.862.919
Email: vdhung@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại các Trung tâm và Thư viện, cụ thể:

 • Giám sát việc mua sắm, sửa chữa thiết bị và tài sản của Trường.
 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính (đối với các Trung tâm được giao tự chủ);
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
hxnghiep

THÀNH VIÊN
Họ tên: Hồ Xuân Nghiệp
DÐ : 0918.944.176
Email: hxnghiep@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại Khoa Nông nghiệp - TNTN, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật, Khoa Luật và Khoa học chính trị, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
nhphung

THÀNH VIÊN
Họ tên: Nguyễn Hữu Phụng
DÐ : 0987.994.224
Email: nhphung@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại Trường PT THSP và Khoa Sư phạm, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính;
 • Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc thực hiện nội quy, quy chế;
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).
vatuan

THÀNH VIÊN
Họ tên: Võ Anh Tuấn
DÐ : 0916.339.988
Email: vatuan@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ giám sát tại các phòng ban chức năng, cụ thể:

 • Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm;
 • Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;
 • Thực hiện một số công việc khác do Trưởng ban phân công (nếu có).