BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NHIỆM KÌ 2013-2015


TRƯỞNG BAN
Họ tên: Lư Thành Tâm
DÐ : 0976.949.859
ÐT CQ: 02966.256.565 - 1455
Email: lttam@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách chung.
Lập kế hoạch hoạt động.
Tổng hợp tình hình, phản ảnh báo cáo Chủ tịch CĐCS và Hiệu trưởng.
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND hàng quý, năm học.
Giám sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo.
Tham gia giám sát các kỳ thi kết thúc học phần, tuyển sinh hoặc các hoạt động khác khi Chủ tịch CĐCS và Hiệu trưởng yêu cầu.

PHÓ TRƯỞNG BAN
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Loan
DÐ : 0983.070.890
Email: nthloan@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong Nhà trường, giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.
Tình hình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức.

THÀNH VIÊN
Họ tên: Huỳnh Công Lộc
DÐ : 0982.128.884
Email: hcloc@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, hưu trí, nghỉ việc,…), chế độ lương.
Tình hình an ninh trật tự trong toàn Trường, tình hình an ninh, trật tự Khu Tập thể giáo viên, Khu Ký túc xá

THÀNH VIÊN
Họ tên: Nguyễn Đăng Khoa
DÐ : 0918.868.660
Email: ndangkhoa@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện chăm lo đời sống, tinh thần cho người lao động (việc tổ chức văn nghệ, hội thao, hỗ trợ xây nhà, thăm, viếng, quan tâm đến người lao động,….).
Kết hợp Ban TTND Trường PT Thực hành Sư phạm giám sát công tác đào tạo ở Trường PT THSP.

THÀNH VIÊN
Họ tên: Phạm Hữu Dũng
DÐ : 0918.527.533
Email: phdung@agu.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế (dân chủ, đào tạo, làm việc,…).
Tình hình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đối với người lao động.
Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị viên chức năm học 2014-2015 của Trường.