BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHIỆM KỲ 2019–2020

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Phan Thị Kim Ngân Trưởng Ban
2 Nguyễn Thị Thanh Loan Phó Ban
3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Thành viên
4 Dương Thị Thanh Vị Thành viên
5 Nguyễn Thụy Huỳnh Anh Thành viên
6 Lê Thị Á Đông Thành viên
7 Trần Diễm Thùy Thành viên
8 Lê Thị Mỹ An Thành viên
9 Nguyễn Tuyết Giang Thành viên
10 Châu Ngọc Thùy Thành viên
11 Võ Thị Thùy Dung Thành viên
12 Trương Thị Thanh Nga Thành viên
13 Nguyễn Thị Bé Phúc Thành viên
14 Trần Thị Thảo Trang Thành viên
15 Võ Thị Kim Hoàng Thành viên
16 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Thành viên
17 Hoàng Thị Hồng Phương Thành viên
18 Phạm Thị Mỹ Hạnh Thành viên
19 Lê Thị Mỹ Hiền Thành viên