Hướng dẫn về việc xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng trong lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang