GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 

Cùng với sự xây dựng và phát triển đi lên của Trường Đại học An Giang trong gần 20 năm qua (1999- 2019), tổ chức Công đoàn cơ sở của Trường Đại học An Giang đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà Trường Đại học An Giang đã đạt được, có một phần đóng góp không nhỏ của Công đoàn cơ sở, các Công đoàn bộ phận và đoàn viên Công đoàn.

1. TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 30/12/1999, Trường Đại học An Giang được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Ngày 18/04/2000, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 31/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và chỉ định BCH lâm thời gồm 9 đồng chí, do Ông Nguyễn Ngọc Phương làm Chủ tịch và Bà Trần Thị Việt Nga làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần I được tổ chức trong hai ngày 16 và 17/11/2002 với 100 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa II (nhiệm kỳ 2002-2005) gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Vũ Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần II được tổ chức trong hai ngày 22 và 23/10/2005 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa III (nhiệm kỳ 2005-2008) gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Vũ Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần III được tổ chức trong hai ngày 01 và 02/01/2008 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa IV (nhiệm kỳ 2008- 2010) gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Vũ Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần IV được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/4/2010 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa V (nhiệm kỳ 2010- 2012) gồm 15 đồng chí. Ông Võ Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Mai Ngọc Đức được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đại hội lần V được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/8/2012 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa VI (nhiệm kỳ 2012- 2015) gồm 17 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và Ông Mai Ngọc Đức được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Đến cuối năm 2015, theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2012- 2015 được kéo dài đến năm 2017.

Đại hội lần VI được tổ chức trong hai ngày 03 và 04/11/2017 với 150 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH khóa VII (nhiệm kỳ 2017- 2022) gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Ông Trương Thanh Hải và Bà Nguyễn Thị Thảo Linh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

1
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công đoàn có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân.

2.1. Chức năng

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động (đoàn viên công đoàn) của Nhà trường.

- Tham gia quản lý, kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường.

- Tuyên truyền, giáo dục, động viên công chức, viên chức và người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các nhiệm vụ được giao từ cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn Trường.

- Tổ chức vận động đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động tham gia quản lý Nhà trường; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VII (nhiệm kỳ 2017-2022), gồm có 19 Công đoàn bộ phận, các Ban trực thuộc và Văn phòng:

  • Ban Thi đua Khen thưởng;
  • Ban Nữ công;
  • Ban Phong trào;
  • Ban Tuyên huấn;
  • Ban Chính sách.

 

* BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2017- 2022)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NCS. Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch CĐCS
2 ThS. Trương Thanh Hải Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Phong trào
3 ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng
4 ThS. Phan Thị Kim Ngân Ủy viên thường vụ CĐCS, Trưởng ban Nữ công
5 ThS. Ngô Thị Kim Duyên Ủy viên thường vụ CĐCS, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
6 ThS. Phan Minh Trí Ủy viên BCH CĐCS, Phó trưởng ban Thi đua Khen thưởng
7 ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan Ủy viên BCH CĐCS, Phó trưởng ban Nữ công
8 ThS. Võ Tuấn Em Ủy viên BCH CĐCS, Phó trưởng ban Phong trào
9 ThS. Phạm Duy Tiễn Ủy viên BCH CĐCS
10 ThS. Nguyễn Đăng Khoa Ủy viên BCH CĐCS
11 TS. Trần Thị Thanh Huế Ủy viên BCH CĐCS
12 PGS,TS. Nguyễn Trung Thành Ủy viên BCH CĐCS
13 ThS. Phan Tuệ Châu Ủy viên BCH CĐCS, Thư ký Công đoàn
14 ThS. Lê Văn Điền Ủy viên BCH CĐCS
15 TS. Nguyễn Bách Thắng Ủy viên BCH CĐCS
Xem chi tiết

 

* CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2017- 2022)

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ
1 CN. Nguyễn Lan Tuyền CĐBP1: Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trung tâm Quản lý dịch vụ
2 KS. Nguyễn Ngọc Anh Thư CĐBP 2: Thư viện
3 ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh CĐBP 3: Phòng Tổ chức - Chính trị, Phòng Hành chính - Tổng hợp
4 TS. Chau Thi Đa CĐBP 4: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học, Phòng Quan hệ đối ngoại
5 ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan CĐBP 5: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác Sinh viên, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo & Phát triển kỹ năng sư phạm
6 ThS. Võ Tuấn Em CĐBP 6: Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
7 ThS. Nguyễn Văn Nòn CĐBP 7: Khoa Luật và Khoa học Chính trị
8 ThS. Phạm Duy Tiễn CĐBP 8: Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
9 ThS. Nguyễn Đăng Khoa CĐBP 9: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
10 ThS. Lê Văn Toán CĐBP 10: Khoa Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học
11 TS. Trần Thị Thanh Huế CĐBP 11: Khoa Ngoại ngữ
12 PGS,TS. Nguyễn Trung Thành CĐBP 12: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
13 ThS. Nguyễn Hồ Thanh CĐBP 13: Bộ môn Giáo dục quốc phòng, Bộ môn Giáo dục thể chất
14 ThS. Phan Tuệ Châu CĐBP 14: Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn, Trung tâm Ngoại ngữ
15 ThS. Lê Văn Điền CĐBP 15: Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
16 TS. Nguyễn Bách Thắng CĐBP 16: Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Bộ môn Giáo dục Mầm non, Bộ môn Tâm lý Giáo dục (Khoa sư phạm)
17 ThS. Vương Vĩnh Phát CĐBP 17: Bộ môn Toán (Khoa Sư phạm)
18 ThS. Phan Thị Kim Ngân CĐBP 18: Bộ môn Lý, Hóa, Sinh và Văn phòng Khoa Sư phạm
19 ThS. Dương Thế Hiền CĐBP 19: Bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (Khoa Sư phạm)
Xem chi tiết

 

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu
Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VII (nhiệm kỳ 2017-2022)

1
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

 

2
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

 

3
Đoàn chủ tịch của Đại hội

 

khenthuong
Khen thưởng của Liên đoàn lao động tỉnh An Giang cho các tập thế có thành tích xuất sắc

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

khenthuong2
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: +84 296 6256565
Email: congdoan@agu.edu.vn
Fax: +84 296 3842560