BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA VIII, NHIỆM KÌ 2023-2028

 

Member
ThS. Phan Minh Trí
Chủ tịch
Email: pmtri@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1466)

- Phụ trách chung, công tác tổ chức, công tác chính trị tư tưởng, công tác đối ngoại và công tác tài chính công đoàn.
- Phụ trách: “Chương trình chăm lo và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên”, “Chương trình nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ”, phong trào “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và “Quy chế dân chủ cơ sở”.
- Công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhận xét CĐV đề nghị vào Đảng, chuyển Đảng chính thức, QĐ chuyển sinh hoạt đi, đến.

Member
ThS. Trương Thanh Hải
Phó Chủ tịch
Email: tthai@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1819)

- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách; các hoạt động của công đoàn và đoàn viên công đoàn; tiếp nhận đơn xin nhà ở nội trú.
- Phụ trách công tác phong trào.
- Phụ trách hoạt động Khối thi đua 6.

Member
ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh
Ủy viên BTV
Email: nttlinh@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1905)

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.
- Phụ trách công tác Văn phòng, tổng hợp thanh toán các chế độ chính sách đoàn viên công đoàn; phụ trách Phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa Trường học”.

 

Member
ThS. Phan Thị Kim Ngân
Ủy viên BTV
Email: ptkngan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Trưởng ban Nữ công.
- Phụ trách “Chương trình chăm lo và ổn định đời sống, chế độ chính sách cho VC- NLĐ”; phong trào thi đua “Nữ 02 giỏi”, tổ chức vận động đóng góp các loại quỹ theo quy định.

Member
ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan
Ủy viên BTV
Email: nthloan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1601)

- Phụ trách công tác tuyên giáo.
- Phụ trách “Chương trình xây dựng và củng cố tổ chức CĐ vững mạnh”, theo dõi phong trào thi đua “Nam 2 giỏi’’; phụ trách trang Web công đoàn.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 2.

Member
ThS. Nguyễn Lan Tuyền
Ủy viên
Email: nltuyen@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1615)

- Phụ trách công tác “An toàn lao động, phòng chống cháy nổ”.
- Theo dõi, hỗ trợ mảng công tác tài chính Công đoàn.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 1.

 

Member
ThS. Võ Tuấn Em
Ủy viên
Email: vtem@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách công tác văn thư, hoạt động hỗ trợ, phần mềm quản lý đoàn viên,... Các báo cáo gửi về đ/c Chủ tịch phê duyệt, xác nhận.
- Thư ký ghi biên bản các cuộc họp của BCH.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 3.

Member
ThS. Phan Tuệ Châu
Ủy viên
Email: ptchau@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1500)

- Phụ trách cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình”; NCKH khối trung tâm.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 4.

Member
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
Ủy viên
Email: nttloan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1312)

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt ”, NCKH khối phòng ban.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 5.

 

Member
ThS. Nguyễn Hồ Thanh
Ủy viên
Email: nhothanh@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Hỗ trợ công tác phong trào.
- Phụ trách “công tác an ninh trật tự” và “công tác phòng chống tệ nạn xã hội” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Bộ môn GDTC, Bộ môn GDQP và Khoa DL&VH-NT.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 6.

Member
TS. Nguyễn Tiến Ngọ
Ủy viên
Email: ntngo@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt”, NCKH và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Luật & Khoa học chính trị, Khoa Ngoại ngữ.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 7.

Member
TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Ủy viên
Email: ntmduyen@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách công tác Chuyên môn.
- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt ”, NCKH và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Nông nghiệp – TNTN.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 8.

 

Member
TS. Nguyễn Lan Duyên
Ủy viên
Email: nlduyen@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt”, NCKH và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Kinh tế - QTKD.
- Phụ trách “Chương trình nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ”.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 9.

Member
ThS. Lê Văn Toán
Ủy viên
Email: lvtoan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt ”, NCKH và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Kỹ thuật – CN – MT, Khoa CNTT.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 10.

Member
ThS. Trương Tín Thành
Ủy viên
Email: ttthanh@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt ”, NCKH và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Sư phạm.
- Trực tiếp phụ trách CĐBP 11.