BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA VII, NHIỆM KÌ 2017-2022

 

Member
NCS. Nguyễn Thanh Hải
Chủ tịch CĐCS
Phó Hiệu trưởng Nhà trường
Email: nthai@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1888)

Phụ trách chung, công tác tổ chức, công tác chính trị tư tưởng, công tác đối ngoại và công tác tài chính công đoàn; “Chương trình chăm lo và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên”, “Chương trình nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ” và phong trào “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Member
ThS. Trương Thanh Hải
Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban phong trào
Email: tthai@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1819)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 12 và 15.

Phụ trách công tác tuyên giáo, phụ trách “Chương trình xây dựng và củng cố tổ chức CĐ vững mạnh”, “công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, theo dõi phong trào thi đua “Nam 2 giỏi”, kiêm nhiệm Trưởng ban phong trào.

Member
ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh
Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng
Email: nttlinh@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1905)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 01

Phụ trách công tác Văn phòng, Phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa”, kiêm nhiệm Trưởng ban thi đua, khen thưởng. 

Member
ThS. Phan Minh Trí
Ủy viên BCH CĐCS, Phó trưởng ban Thi đua Khen thưởng
Email: pmtri@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1466)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 2

Phó Trưởng ban thi đua, khen thưởng. Phụ trách “Chương trình nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ”, “công tác an ninh trật tự” và “công tác phòng chống tệ nạn xã hội”.

Member
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
Ủy viên BCH CĐCS, Phó trưởng ban Nữ công
Email: nttloan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1312)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 3

Phó Trưởng ban nữ công. Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo khối Giáo dục chính trị, GDTC, GDQP, Luật.

Member
ThS. Ngô Thị Kim Duyên
Ủy viên thường vụ CĐCS, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Email: ntkduyen@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1603)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 4

Phụ trách trang Web công đoàn.
Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách; các hoạt động của công đoàn và đoàn viên công đoàn, kiêm nhiệm Chủ nhiệm UBKT.

 

Member
TS. Nguyễn Bách Thắng
Ủy viên BCH CĐCS
Email: nbthang@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 5

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Sư phạm.

Member
TS. Trần Thị Thanh Huế
Ủy viên BCH CĐCS
Email: ttthue@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1802)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 6


Phụ trách Phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối ngoại ngữ.

Member
ThS. Phan Thị Kim Ngân
Ủy viên thường vụ CĐCS, Trưởng ban Nữ công
Email: ptkngan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 7

Phụ trách “Chương trình chăm lo và ổn định đời sống CC,VC,LĐ”, phong trào thi đua “Nữ 2 giỏi”, tổ chức vận động đóng góp các loại quỹ theo quy định, kiêm nhiệm Trưởng ban Nữ công.

 

Member
ThS. Phạm Duy Tiễn
Ủy viên BCH CĐCS
Email: pdtien@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 8

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Nông nghiệp.

Member
ThS. Nguyễn Đăng Khoa
Ủy viên BCH CĐCS
Email: ndkhoa@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1053)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 9

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Kinh tế và Công nghệ thông tin.

Member
PGS, TS. Nguyễn Trung Thành
Ủy viên BCH CĐCS
Email: ntthanh@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 10

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Kỹ thuật CNMT; Công tác “An toàn lao động, phòng chống cháy nổ”; Công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật.

 

Member
ThS. Phan Tuệ Châu
Ủy viên BCH CĐCS, Thư ký Công đoàn
Email: ptchau@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1500)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 11

Phụ trách các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình”. Thư ký ghi biên bản các cuộc họp của BCH.

Member
ThS. Võ Tuấn Em
Ủy viên BCH CĐCS, Phó trưởng ban Phong trào
Email: vtem@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 13

Phó Trưởng ban phong trào.Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối văn hóa - nghệ thuật.

Member
ThS. Lê Văn Điền
Ủy viên BCH CĐCS
Email: lvdien@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 605701
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 14

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Trường PTTHSP.