BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA V, NHIỆM KÌ 2010-2012

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang khóa V, Nhiệm kì 2010-2012
TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Võ Văn Thắng Chủ tịch
2 Mai Ngọc Đức Phó Chủ tịch
3 Trương Thanh Hải Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thị Diệu Liêng Ủy viên Ban Thường vụ
5 Phùng Ngọc Triều Ủy viên Ban Thường vụ
6 La Thị Kim Bách Ủy viên Ban Chấp hành
7 Thái Thị Bi Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Thị Minh Hiền Ủy viên Ban Chấp hành
9 Phạm Thúc Kim Ủy viên Ban Chấp hành
10 Lê Minh Tuấn Lâm Ủy viên Ban Chấp hành
11 Phạm Thị Hồng Liên Ủy viên Ban Chấp hành
12 Trần Minh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành
13 Trương Thành Tâm Ủy viên Ban Chấp hành
14 Đặng Công Thiệu Ủy viên Ban Chấp hành
15 Lê Thị Minh Xuân Ủy viên Ban Chấp hành