Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 7/2019

Submitted by nnathu on Thu, 18/07/2019 - 09:04

Xin vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
37-BC-CDCS bao cao thang 7.pdf 4.43 MB