Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 và chương trình công tác năm 2019