Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát công đoàn 6 tháng đầu năm 2022