BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NHIỆM KÌ 2019-2021

 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 Ông Nguyễn Huỳnh Thuần Phòng QLKH&ĐTSĐH Trưởng ban
2 Ông Văng Hoàng Anh Trường PTTH Sư phạm Phó Trưởng ban
3 Ông Tạ Văn Sang Khoa Luật & KHCT Thành viên
4 Ông Lê Phương Dũng Khoa Sư phạm Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Minh Hải Phòng TTPC Thành viên
6 Bà Lê Thị Cẩm Chi Khoa KT-CN-MT Thành viên
7 Bà Lâm Thị Mai Sương Tú Khoa DL&VHNT Thành viên