BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NHIỆM KÌ 2021-2023

 TRƯỞNG BAN
Bà. Nguyễn Thị Minh Hải
Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế
SĐT: 0384.797.789

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành CĐCS trường về mọi hoạt động của Ban. Giám sát thực hiện pháp luật về quy chế dân chủ trong nhà trường. Giám sát việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý sai phạm theo kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại nhà trường. Thay mặt Ban TTND tham gia các hội đồng chuyên môn trong trường theo quy định.

 PHÓ TRƯỞNG BAN
Ông. Nguyễn Đức Hạnh
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ
SĐT: 0833.339.444

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC,NLĐ theo quy định của pháp luật và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 ỦY VIÊN
Bà. Nguyễn Lan Duyên
Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
SĐT: 0919.754.547

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của nhà trường và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 ỦY VIÊN
Ông. Nguyễn Huy Hoàng
Giảng viên Khoa Sư Phạm
SĐT: 0918.401.567

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong nhà trường và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 ỦY VIÊN
Ông. Huỳnh Cao Thế Cường
Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin
SĐT: 0917.247.067

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm của nhà trường và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 ỦY VIÊN
Bà. Trương Ngọc Mai Anh
Thư viện
SĐT 0989725214

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế trong nhà trường và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 ỦY VIÊN
Bà. Hà Lan Vi
Chuyên viên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
SĐT: 0905.405.752

 

 

Nhiệm vụ:

Giám sát thực hiện nhà ở công vụ cho CBVC, NLĐ, nhà khách quốc tế, Ký túc xá và những nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.