BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHIỆM KỲ 2018–2019

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Phan Thị Kim Ngân Trưởng Ban
2 Nguyễn Thị Thanh Loan Phó Ban
3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Thành viên
4 Tô Cẩm Loan Thành viên
5 Dương Thị Thanh Vị Thành viên
6 Lê Thị Mỹ Hiền Thành viên
7 Phạm Thị Trúc Ly Thành viên
8 Nguyễn Tuyết Giang Thành viên
9 Châu Thị Ngọc Thùy Thành viên
10 Nguyễn Thị Mỹ Truyền Thành viên
11 Võ Thị Kim Hoàng Thành viên
12 Nguyễn Thị Hoài Thanh Thành viên
13 Trần Thị Thảo Trang Thành viên
14 Phan Thị Ánh Nguyệt Thành viên
15 Lê Thị Mỹ An Thành viên