BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHIỆM KỲ 2015-2017

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Phan Thị Kim Ngân Trưởng Ban
2 Nguyễn Thị Thảo Linh Phó Ban
3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Thành viên
4 Nguyễn Thị Minh Hải Thành viên
5 Nguyễn Thiên Thanh Thành viên
6 Thái Thị Hồng Nhi Thành viên
7 Trần Thanh Huyền Thành viên
8 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương Thành viên
9 Phạm Thị Trúc Ly Thành viên
10 Nguyễn Thị Thanh Xuân Thành viên
11 Trần Kim Tuyến Thành viên
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên
13 Phan Tuệ Châu Thành viên
14 Trần Diễm Thùy Thành viên
15 Trần Thị Thảo Trang Thành viên
16 Phan Thị Ánh Nguyệt Thành viên
17 Bùi Thu Hằng Thành viên