BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHIỆM KỲ 2012–2015

 

TT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG
1 Nguyễn Thị Diệu Liêng Trưởng Ban
2 La Thị Kim Bách Phó Ban
3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Thành viên
4 Đoàn Mỹ Ngọc Thành viên
5 Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên
6 Huỳnh Kim Màu Thành viên
7 Phạm Thúc Kim Thành viên
8 Bùi Thị Thùy Trang Thành viên
9 Phan Thị Kim Ngân Thành viên
10 Nguyễn Thị Minh Châu Thành viên
11 Nguyễn Lan Duyên Thành viên
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên
13 Trần Thị Kim Liên Thành viên
14 Trần Thị Hồng Vỹ Thành viên
15 Trần Thị Mỹ Thành viên
16 Dương Mỹ Liên Thành viên
17 Cao Thị Hoa Thành viên
18 Nguyễn Trần Phương Thảo Thành viên